a

Politika e privatësisë

Politikat e Privatësisë

 

 

Nenna Manufactory  është operatori i vetëm që mbledh ose ruan informacione personale përmes faqes së internetit https://www.nenna.al

Një anëtar (çdo vizitor ose person tjetër që përdor faqen e internetit) mund të kontaktojë.

https://www.nenna.al  duke përdorur informacionin e mëposhtëm:

Elbasan, Albania,

Rr. Nacionale Elbasan-Librazhd, E852

Email: [email protected]

Telefoni: +355 68 690 9002

 

 

Nenna Manufactory  do të ruajë informacionin tuaj personal vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do të ruajmë dhe përdorim informacionin tuaj në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore, për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar politikat tona. Politika jonë e privatësisë u krijua me ndihmën e

 

 

Shpjegimi i kushteve

Në vijim, ne shpjegojmë termat sipas Artit. 4 Rregullorja e Përgjithshme e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (referuar si “GDPR”) dhe LIGJ Nr.9887, datë 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE  të cilat përmenden në Politikën e Privatësisë:

  1. “Të dhëna personale” është çdo informacion për një person fizik, i cili është i identifikuar ose i identifikueshëm. Elementet, me të cilat realizohet identifikimi i një personi, drejtpërdrejt apo tërthorazi, janë numrat e identitetit ose faktorë të tjerë të veçantë fizikë, psikologjikë, ekonomikë, socialë, kulturorë etj.
  2. “Kontrollues” është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci apo njësi tjetër, të cilët, vetëm apo në bashkëpunim me të tjerë, mbajnë, përpunojnë, administrojnë, arkivojnë dhe për këtë shkak kontrollojnë të dhëna personale.
  3. “Përpunues” është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose çdo njësi tjetër, përveç punonjësve të kontrolluesit, që përpunojnë të dhëna për vetë kontrolluesin.
  4. “Përpunimi i të dhënave” është çdo veprim që kryhet plotësisht ose jo me mjete automatike, me të dhënat personale, si grumbullimi, regjistrimi, ruajtja, renditja, përshtatja, ndreqja, këshillimi, shfrytëzimi, përdorimi, bllokimi, fshirja ose shkatërrimi apo çfarëdo veprim tjetër, si dhe transmetimi i të dhënave.
  5. “Marrës” është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci apo njësi tjetër, të cilëve u jepen të dhëna personale.
  6. “Pëlqim” është deklarata specifike, e dhënë me vullnet të lirë nga subjekti i të dhënave personale për përpunimin e të dhënave të tij.
  7. “Kufizimi i përpunimit” nënkupton shënimin e të dhënave personale të ruajtura me qëllim të kufizimit të përpunimit të tyre në të ardhmen.

 

8 “Pala e tretë” nënkupton një person fizik, kompani, agjenci, autoritet publik ose organ tjetër nga subjekti i të dhënave, kontrolluesi, përpunuesi dhe personat e autorizuar për të përpunuar të dhënat personale nën autoritetin e drejtpërdrejtë të kontrolluesit ose përpunuesit.

 

 

Të dhëna të Përgjithshme

Përgjegjës

Përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale në këtë faqe interneti është:

NENNA MANUFACTORY                                                                                                                            Rr. Nacionale Elbasan-Librazhd,E852                                                                                                                                   Elbasan   Albania

+355692430707

[email protected]

https://sq.esencial.al/

Llojet e të dhënave të përpunuara

Në faqen tonë të internetit, ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat e inventarit (p.sh. emrat, adresat), të dhënat e kontaktit (p.sh. adresat e postës elektronike, numrat e telefonit, numrat e faksit, adresa postare).

Kategoritë e personave të prekur

Personat e prekur nga përpunimi i të dhënave personale janë të gjithë vizitorë dhe përdorues të faqes sonë të internetit.

Ne ndonjëherë transferojmë të dhëna personale te përpunuesit ose palët e tjera të treta me të cilët bashkëpunojmë. Ne kemi të drejtë ta bëjmë këtë nëse subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin për këtë (shih nenin 6 par. 1 pika a, Neni 7 GDPR), nëse në këtë mënyrë përmbushim detyrimet kontraktuale ose parakontraktore (shih nenin 6 par. 1 lit. b GDPR), nëse në këtë mënyrë përmbushim një detyrim ligjor (shih nenin 6 para. 1 pika. c GDPR) ose nëse mbrojmë interesat tona legjitime (shih nenin 6 para. 1 pikë. f GDPR).

Fshirja / bllokimi i të dhënave tuaja personale

Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të arritur qëllimet e përcaktuara këtu. Përveç kësaj, ne i ruajmë të dhënat tuaja vetëm nëse kjo kërkohet nga (p.sh. 6 vjet në përputhje me § 257 (1) HGB dhe 10 vjet në përputhje me § 147 (1) AO për letrat tregtare dhe të biznesit, faturat, ofertat, etj. ). Pasi të ketë përfunduar qëllimi përkatës ose të kenë skaduar këto periudha, ato të dhëna do të bllokohen ose fshihen në përputhje me dispozitën ligjore në zbatim të Artit. 17, 18 GDPR.

Të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave

Ju keni të drejtë të merrni informacion dhe një kopje të të dhënave tuaja personale të ruajtura nga ne pa pagesë në çdo kohë (shih nenin 15 GDPR).

Ju keni të drejtë të korrigjoni ose plotësoni të dhënat tuaja të ruajtura ndoshta gabimisht (shih nenin 16 GDPR).

Ju gjithashtu keni të drejtë të kufizoni përpunimin e të dhënave tuaja (shih nenin 18 GDPR) dhe të drejtën për të fshirë të dhënat tuaja (shih nenin 17 GDPR). Fshirja e të dhënave tuaja nuk është e mundur për aq sa jemi të detyruar të vazhdojmë t’i ruajmë të dhënat për qëllime të përpunimit të kontratës ose për shkak të detyrimeve të tjera ligjore të ruajtjes. Në vend të fshirjes, ne do të bllokojmë të dhënat tuaja.

Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni transferimin e të dhënave tuaja të ruajtura nga ne te një kompani tjetër ose t’i transferoni ato nga ne (shih nenin 20 GDPR).

Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e ardhshëm të të dhënave që ju përkasin (shih nenin 21 GDPR).

Për më tepër, ju keni të drejtë të revokoni çdo pëlqim që keni dhënë për të ardhmen (shih nenin 7 (3) GDPR).

Për të ushtruar të drejtat e lartpërmendura, ju lutemi kontaktoni oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave të përmendur më lart.

Përveç kësaj, ju mund të paraqisni një ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave (shih nenin 77 GDPR dhe nenin 40 ligji per mbrojten e te dhenave personale).